Klavírní studio Evy Suchánkové

Blanická 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej lekcí klavíru v Klavírním studiu Evy Suchánkové sro

Milí milovníci hudby a klavíru,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro lekce individuální výuky hry na klavír v Klavírním studiu Evy Suchánkové s.r.o. (dále už jen Klavírní studio). Na webových stránkách www.lekceklaviru.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš již přečetli podrobnosti o vámi vybraných výukových lekcích. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než si zakoupíte lekce klavíru v našem Klavírním studiu. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Při objednávce klavírních lekcí projevujete souhlas v rámci e-mailové objednávky. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro poskytování výukových lekcí hry na klavír v Klavírním studiu (dále jen „výukové lekce“ nebo „služby“).

Samotné objednávky výukových lekcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

 Základní údaje o nás

 1. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

 1. Jak je to s cenou produktů a výukových lekcí a jak se platí?
 2. Jakým způsobem vám budou dodány produkty a služby?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 2. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KLAVÍRNÍM STUDIU EVY SUCHÁNKOVÉ s.r.o.

zastoupeném jednatelkou MgA. Evou Suchánkovou

IČ: 06745172
Sídlo: Kralická 1082/18, Strašnice, 100 00 Praha 10
Provozovna: Blanická 845/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis do obchodního rejstříku proveden 8.1.2018 zapsaný zapsaný v obchodním rejstříku C 288166 u Městského soudu v Praze.
Není plátce DPH.
E-mail pro Klavírní studio: info@lekceklaviru.cz
Telefon: +420 739 232 391

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuje Klavírní studio už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 KDO JE KUPUJÍCÍ / KLIENT?

Klientem je ten, kdo s námi uzavře smlouvu o poskytování výukových lekcí, tedy poskytování služeb. Pro zjednodušení dále používáme pojem „Kupující“.

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si služby koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na poskytování výukových lekcí je uzavírána Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní i s využítím e-mailové komunikace je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém či anglickém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena nabídkou a jejím přijetím v e-mailové či telefonické komunikaci (v případě výukových lekcí) a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Výukové lekce objednáváte vyplněním nezávazné objednávky na webovém rozhraní, zasláním emailu či telefonicky, a poté vás kontaktujeme buď emailem nebo telefonicky a následně na e-mail vámi sdělený zašleme konkrétní nabídku výukových lekcí.

 1. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených výukových lekcí, jejich obsah s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Pokud budete mít doplňující dotazy, určitě mě nebo některého z lektorů kontaktujte ještě před odesláním objednávky a vše potřebné objasníme. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří lekce vyzkoušeli před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 1. b) OBJEDNÁNÍ VÝUKOVÝCH LEKCÍ. Na základě vámi zaslané nezávazné objednávky (tj. vaší poptávky), případně další upřesňující komunikace vám e-mailem pošlu nabídku konkrétních výukových lekcí, přílohou e-mailu bude i text těchto VOP. Pokud si z této nabídky vyberete výukové lekce, potvrdíte mi to zasláním e-mailové zprávy na můj e-mail uvedený v článku I. těchto VOP. Doručením tohoto e-mailu, kterým vyjadřujete i souhlas se zaslanými VOP, je mezi námi Smlouva uzavřena.
 2. c) Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.
 3. d) Pokud se na základě vzájemné domluvy s námi objednáte na úvodní lekci, pošleme Vám na Váš email fakturu. Termín úvodní lekce je považován za závazný pro obě strany. Pokud se na úvodní lekci nedostavíte do 14 dnů od dohodnutého termínu, bude Vám vystaven dobropis a volný termín lekce bude nabídnut našim dalším zájemcům o výuku.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

IV: JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A SLUŽEB A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Klavírní studio není plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.
 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (u výukových lekcí v sekci ceník je uvedena cena pro daný školní rok). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo e-mailu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na bankovní účet Klavírního studia: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Klavírního studia. U výukových lekcí však vždy musí být cena uhrazena před započetím lekce.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU DODÁNY PRODUKTY A SLUŽBY?

DODACÍ A STORNO PODMÍNKY VÝUKOVÝCH LEKCÍ

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Výukové lekce budou probíhat dle podmínek uvedených v popisu na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat výukovou lekci za podmínky řádné úhrady celé ceny. V případě koupě výukových lekcí na stanovené předplatné období nelze nevyčerpané lekce převádět do dalších období. V případě, že z důvodů, které nejsou na naší straně, tj. např. státní svátky nebo vaše nemoc i bez důvodu nevyčerpáte více než 2 výukové lekce v daném předplatném období, můžeme se dohodnout na náhradní lekci za třetí a další nevyčerpané lekce. Pokud budete chtít tuto možnost využít, kontaktujte vedoucí klavírního studia nebo přímo vašeho lektora a budou vám nabídnuty vždy aspoň dva možné termíny náhradní lekce. Náhradní termíny budou stanoveny v daném předplatném období, dle možností klavírního studia a lektorů, tedy mimo obvyklý čas vašich lekcí, a to v případě nutnosti i o víkendu. Pokud si ani jeden z náhradních termínů nezvolíte, nejsme povinni vám zajistit ještě jiný termín náhradní lekce a lekce tak „propadá“. Stejně tak to platí pro případ, kdy z důvodu nemoci lektora nebo obdobných vážných důvodů nebude možné realizovat vaši běžnou lekci a vy si nevyberete ani jeden ze dvou náhradních termínů, které vám lektor nabídne.
 2. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí lekci jsou určeny pouze pro účely výuky jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 3. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VÝUKOVÝCH LEKCÍ: Kupující je v celém průběhu lekce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Kupující bere na vědomí, že během akce a případné terapeutické práce, kterou účastník. Každý účastník lekce je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším osobám jeho jednáním, a za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání lekce.
 4. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na lekcích nenarušovat jejich průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti na výukové lekci či její části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh lekce, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh lekce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití, či pozdním příchodem na lekci). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
 5. STORNO PODMÍNKY:

V případě, že se dané lekce nemůžete nebo nechcete zúčastnit, oznamte to prosím nejméně 24 hodin předem lektorovi, případně zašlete email na info@lekceklaviru.cz nebo pošlete sms zprávu nebo zavolejte na telefonní kontakt uvedený v čl. I. těchto VOP.

Pokud půjde o třetí či další absenci na lekcích v daném předplatném (výukovém) období, je možné domluvit náhradní lekci způsobem uvedeným v bodě 1 tohoto článku. Pokud svoji neúčast neoznámíte nejméně 24 hodin předem, je výuková lekce považována za absolvovanou. Dle § 1837 odst. 1. písm. j) NOZ není možno od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez uvedení důvodu (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem stanovený termín plnění).

 1. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na výukové lekce a zaplacením jejich ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu lekcí (zejména však ze společných koncertů a obdobných akcí) byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Klavírního studia či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. VÝUKOVÉ LEKCE (SLUŽBY): Podle § 1837 písm. j) NOZ nelze od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez udání důvodů (jde o smlouvu o využití volného času, kdy je předem určen termín plnění). Přesto i tady vám nabízím nad rámec zákona garanci vrácení peněz a máte možnost od Smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření odstoupit (stejným způsobem jako je uvedeno v předchozím bodě 1.) a já vám vrátím 50% ceny lekcí, které ještě nebyly v uvedené lhůtě vámi absolvované.
 2. Jak vy jako Kupující, tak Klavírní studio jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese na emailu info@lekceklaviru.cz.

 1. Klavírní studio podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 2. Pokud mezi Klavírním studiem jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky klavírních lekcí, a je možné si ji přečíst také před odesláním objednávky v patičce webových stránek www.lekceklaviru.cz.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 8.1.2018.